دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمید   عبدلی

پست الکترونیکی : abdoli@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی مواد - سرامیک

نوع استخدام : قراردادی

حمید عبدلی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

^